نرم افزار فروشگاهی راهکار تنظیمات دانشنامه راهکار

تغییر قیمت فروش کالا همزمان با ثبت فاکتور خرید در نرم افزار فروشگاهی راهکار

تغییر قیمت فروش کالا همزمان با ثبت فاکتور خرید در نرم افزار فروشگاهی راهکار معمولا در هنگامی که فاکتور خرید جدیدی را ثبت می کنیم اگر قیمتهای خرید تغییر کرده باشند متناسب با آن قیمتهای فروش نیز باید تغییر پیدا کنند. به منظور راحتی این مساله و ثبت راحتتر قیمتهای فروش، در نرم افزار فروشگاهی راهکار امکانی تعبیه شده است که هنگام ثبت فاکتور خرید جدید در صورتیکه قیمت خرید تغییر داشته باشد امکان تغییر ...