سیستم یکپارچه راهکار انسان و سازمان دانشنامه راهکار

معرفی پرسنل در سیستم یکپارچه راهکار

معرفی پرسنل در سیستم یکپارچه راهکار قبل از شروع آموزش توجه شما را به یک نکته مهم جلب می کنم. کلیه اشخاصیکه در سیستم یکپارچه راهکار معرفی می شوند، صرفنظر از اینکه پرسنل، فروشنده، مشتری، بازاریاب و ... هستند باید ابتدا در قسمت اشخاص و شرکتها معرفی گردند. پس برای معرفی اشخاص و شرکتها ابتدا آموزش زیر را مطالعه نمایید. ...