سیستم یکپارچه راهکار حقوق و دستمزد دانشنامه راهکار

فیلم آموزش سیستم حقوق و دستمزد راهکار

در این آموزش به موضوع حقوق و دستمزد پرداخته شده است. مواردی که در این آموزش مطرح شده اند شامل موارد زیر می باشند : ...

آموزش طراحی اختصاصی چاپ فیش حقوقی در نرم افزار حقوق و دستمزد راهکار

آموزش طراحی اختصاصی چاپ فیش حقوقی در نرم افزار حقوق و دستمزد راهکار قبل از شروع آموزش توجه شما را به یک نکته مهم جلب می کنم و آن اینکه ابزار گزارش ساز راهکار یک مکانیزم عمومی دارد و لازمه اینکه بتوانید با این ابزار کار کنید مشاهده فیلم آموزشی زیر می باشد. اگر این فیلم را ندیده اید حتما قبل از مطالعه بقیه آموزش آن را دانلود کنید و برای آن وقت بگزارید. فرض ما در این آموزش اینست که شما فیلم آموزشی...

تهیه دیسکت بیمه در نرم افزار حقوق و دستمزد راهکار

تهیه دیسکت بیمه در نرم افزار حقوق و دستمزد راهکار برای این منظور ابتدا باید حقوق و دستمزد ماهیانه پرسنل را وارد نموده باشید. آموزش نحوه انجام این کار در لینک زیر وجود دارد. ...

ثبت کارکرد و حقوق ماهانه پرسنل در نرم افزار حقوق و دستمزد راهکار

ثبت کارکرد و حقوق ماهانه پرسنل در نرم افزار حقوق و دستمزد راهکار برای انجام این منظور وارد منوی "عملیات برنامه - منابع انسانی - حقوق و دستمزد - کارکرد و حقوق ماهانه پرسنل" شوید. تصویر زیر این مسیر را به شما نشان می دهد. ...

معرفی انواع کارکرد پرسنل در نرم افزار حقوق و دستمزد راهکار

معرفی انواع کارکرد پرسنل در نرم افزار حقوق و دستمزد راهکار برای شروع کار با نرم افزار حقوق و دستمزد راهکار ابتدا باید یکسری اطلاعات اولیه را در نرم افزار معرفی نمایید. یکی از این اطلاعات معرفی انواع کارکرد پرسنل می باشد. نکته مهم : انواع کارکرد پرسنل جنبه آماری دارند و در محاسبات حقوق و دستمزد نقشی ندارند. در واقع هنگام ثبت حقوق ماهیانه پرسنل پارامترهای تعداد روز کارکرد و تعداد ساعات اضافه ...

معرفی جدول مالیات دستمزدها در نرم افزار حقوق و دستمزد راهکار

معرفی جدول مالیات دستمزدها در نرم افزار حقوق و دستمزد راهکار برای شروع کار با نرم افزار حقوق و دستمزد راهکار ابتدا باید یکسری اطلاعات اولیه را در نرم افزار معرفی نمایید. یکی از این اطلاعات معرفی جدول مالیات دستمزدها می باشد. اطلاعات این جدول مطابق با قوانین مالیاتی که هر سال وضع می شوند باید پر شوند. بدین منظور ابتدا وارد منوی "تعاریف پایه - منابع انسانی - حقوق و دستمزد - جدول مالیات دستمزده...

معرفی انواع مزایا و کسور در نرم افزار حقوق و دستمزد راهکار

معرفی انواع مزایا و کسور در نرم افزار حقوق و دستمزد راهکار برای شروع کار با نرم افزار حقوق و دستمزد راهکار ابتدا باید یکسری اطلاعات اولیه را در نرم افزار معرفی نمایید. یکی از این اطلاعات معرفی انواع مزایا و انواع کسور می باشد. بدین منظور ابتدا وارد منوی "تعاریف پایه - منابع انسانی - حقوق و دستمزد - انواع مزایا و کسور" شوید. تصویر زیر این مسیر را به شما نشان می دهد. ...

دانلود فایل کدهای مشاغل و شهرها در سازمان تامین اجتماعی (کاربرد در ایجاد فایل لیست ماهیانه بیمه در نرم افزار حقوق و دستمزد راهکار)

دانلود فایل کدهای مشاغل و شهرها در سازمان تامین اجتماعی کاربرد : در سیستم یکپارچه راهکار و در ماژول حقوق و دستمزد امکان ایجاد فایل لیست ماهیانه بیمه وجود دارد. برای اینکه بتوانید اطلاعات بیمه ای پرسنل را مطابق با کدهای سازمان تامین اجتماعی معرفی نمایید باید این فایل را دانلود کنید و در مسیر نصب برنامه کپی کنید. ...